Skogdrift

Tradisjonell skogsdrift utførast i stor grad av hogstmaskiner.
12TRE tar på seg oppdrag der skogen står utfordrande til, og tyngre utstyr ikkje hensiktsmessig.

 

Allskog

Dei fleste skogsdrifter vert i dag utført med hogstmaskin og tyngre utstyr. Mange av skogeigarane er aksjonær i Allskog. Allskog er ei samanslutning av skogeigarar frå Møre og Romsdal i sør til Troms i nord. Dei tar seg av størsteparten av tømmeromsetninga i dette området – og organiserer også i stor grad tømmerdriftene.
Allskog har hovudsete i Trondheim, men har skogbruksleiarar ute i distrikta. Vurderer du hogst eller andre tiltak i skogen – ta kontakt med skogbruksleiaren for ditt distrikt  - Allskog.